Tra cứu Kết quả học tập của học sinh THPT
  • Để tạo cầu nối giữa Nhà trường và Gia đình trong việc phối hợp quản lý Kết quả học tập của học sinh; Với các trường đã triển khai Hệ thống thông tin quản lý Trường học - VNPT School, VNPT Tiền Giang sẽ triển khai thử nghiệm dịch vụ tra cứu điểm các môn học, kết quả học tập các học kỳ và kiểm tra mức độ chuyên cần của học sinh (điểm danh).