Tôn vinh Nụ cười VNPT Tiền Giang - tháng 12/2015

  Thông tin cá nhân đề nghị khen thưởng:


  - Họ và tên: Đỗ Thành Chung. Nam/Nữ: Nam

  - Ngày, tháng, năm sinh: 10/08/1989. Đơn vị công tác: Địa bàn Vĩnh Kim.

  - Chức vụ hiện nay: Trưởng địa bàn. Chức danh bình xét: CNKT (LĐKV)

  - Điện thoại: Cơ quan: 0733.834.000. Di động: 0946.967711.

  -Nhiệm vụ được giao: Sửa chữa, phát triển thuê bao; Vận hành, bảo dưỡng thiết bị viễn thông, thiết bị phụ trợ         .

  Thành tích:

  - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của điển hình được tôn vinh theo hệ thống thẻ điểm cân bằng BSC:

  + Điểm BSC tổng:                    1.266

  + Tổng số thuê bao cá nhân vận động phát triển trong tháng: 20 thuê bao 

  - Thực hiện tốt các mục tiêu quản trị của đơn vị như sau:

  + Thực hiện đúng các quy định về Bộ tiêu chuẩn chất lượng phục vụ khách hàng, cam kết với khách hàng theo Chương trình Nụ cười VNP; chấp hành tốt các quy trình, quy định của VNPT Tiền Giang

  + Sáng tạo trong công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; không có khách hàng, đồng nghiệp phản ánh, khiếu nại về thái độ phục vụ, tinh thần hợp tác trong công việc và quá trình tiếp xúc khách hàng./.

   

  Thông tin cá nhân đề nghị khen thưởng:


  - Họ và tên: Nguyễn Ngọc Xắn   Nam/Nữ: Nam

  - Ngày, tháng, năm sinh: 15/6/1986   Đơn vị công tác: Trung tâm VT Cai Lậy

  - Chức vụ hiện nay: Trưởng địa bàn Long Trung

   Chức danh bình xét: KT giỏi  Email:xannn.tgg

  - Điện thoại: Cơ quan: 0733811670     Di động: 0916404707

  -Nhiệm vụ được giao: Phát triển thuê bao,xử lý dây máy ,dịch vụ băng rộng.

  Thành tích:

  - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của điển hình được tôn vinh theo hệ thống thẻ điển cân bằng BSC:

  + Hệ số BSC tổng: 1.45

  + Tổng số thuê bao cá nhân vận động phát triển trong tháng: 20                  

  - Thực hiện tốt các mục tiêu quản trị của đơn vị như sau:

                + Thực hiện đúng các quy định về Bộ tiêu chuẩn chất lượng phục vụ khách hàng, cam kết với khách hàng theo Chương trình Nụ cười VNPT; chấp hành tốt các quy trình, quy định của VNPT Tiền Giang

                + Sáng tạo trong công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; không có khách hàng, đồng nghiệp phản ánh, khiếu nại về thái độ phục vụ tinh thần hợp tác trong công việc và quá trình tiếp xúc khách hàng./.